Sponsland

Alle projecten
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
Lauwers­meer­gebied

De sterke verbinding die het dorp Zoutkamp ooit met het water had, is in de loop van de tijd verdwenen. Door klimaatverandering ligt nu juist het gevaar van wateroverlast op de loer.
Landschaps-inclusieve Landbouw
Lauwers­meer­gebied

De voormalige gemeente De Marne ligt naast het Lauwersmeer en tegen de Waddenzee aan. Het is van oorsprong een erg vruchtbaar landbouwgebied dat grotendeels op zeeklei ligt. Een aanzienlijk deel ervan wordt dan ook intensief voor landbouw gebruikt.
Rietproef
Lauwers­meer­gebied

Het Lauwersmeer was ooit een zeearm die in open verbinding stond met de Waddenzee. Als reactie op de Watersnoodramp in 1953 werd de Lauwersmeerdijk aangelegd, om het gebied te beschermen tegen hoge golven en stormwater.
Salty Soil
Lauwers­meer­gebied

Bij klimaatverandering blijft ook de landbouw niet buiten schot. Droge zomers, onderlopende velden bij heftige buien en de opkomende verzilting hebben steeds grotere effecten op de voedselvoorziening in ons land.
Versterking Lauwersmeerdijk
Lauwers­meer­gebied

Nederland bewaart slechte herinneringen aan overstromingen. Die willen we in de toekomst dan ook koste wat kost voorkomen. Met dat doel is het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het leven geroepen: een landelijk programma waarin 1300 kilometer aan dijken wordt versterkt.
Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard
Eemsdelta Regio

De Eems-Dollard is een groot natuurlijk estuarium waarin de rivier Eems vanuit Duitsland overloopt in de Waddenzee. Door de jaren heen is hier meer en meer slib ontstaan, dat ook steeds minder goed inzinkt. Als gevolg daarvan is het water troebel en soms bijna modderachtig geworden. De ecologische impact die dit op het gebied heeft, is groot.
Dubbele Dijk
Eemsdelta Regio

De zeespiegel stijgt snel. We zullen onze kustzones daarom op andere manieren moeten inrichten. De dubbele dijk is een van de innovatieve pilotprojecten die daar een voorzet voor doen. Je zou hem straks zomaar langs de hele kustzone terug kunnen vinden.
Rijke Dijk
Eemsdelta Regio

De rijke dijk laat zien hoe we onze van oorsprong ‘harde’ dijken aantrekkelijker kunnen maken voor natuur. Langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zijn onder meer een palenbos en getijdenpoelen aangelegd.
Brede Groene Dijk
Eemsdelta Regio

De snel stijgende zeespiegel vereist dat dijken continu versterkt en verhoogd worden: een dure en tijdrovende operatie. Innovaties kunnen dit proces sneller en goedkoper maken.
Marconi Delfzijl
Eemsdelta Regio

Havenstad Delfzijl nam in de Middeleeuwen een strategische positie in tussen de stad Groningen en de open zee. De haven groeide uit tot de belangrijkste in Noord-Nederland.
Eemszijlen
Eemsdelta Regio

In het landschap rondom Delfzijl gebeurt veel. De zeespiegel stijgt, waardoor verzilting ontstaat. De biodiversiteit neemt af door het dichtslibben van de Eemsdelta en het omliggende gebied zakt als gevolg van veenoxidatie.
De Fusie
Eemsdelta Regio

De zeespiegelstijging noodzaakt ons tot anders denken. In plaats van een statische, defensieve houding tegen het water is het beter om mee te bewegen.
Geveltuinen
Groningen stad

Een geveltuin is een smalle strook grond voor een woning. Bewoners van de gemeente Groningen kunnen er gratis eentje aanvragen.
Damsterplein
Groningen stad

De gemeente Groningen wil het Damsterplein groener maken. Het moet zo ingericht worden dat het zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Momenteel heeft het Damsterplein erg te leiden onder wateroverlast en hittestress.
Onlanden
De Omme­landen

De Onlanden liggen sinds een jaar of tien in de Gronings-Drentse beekdalen tussen Roden, Peize en Groningen. Daarvoor was het een laaggelegen landbouwgebied dat met bodemdaling en overtollig water kampte.
Afkoppelregeling Aa & Hunze
De Omme­landen

In Nederland regent het vaak. Een groot gedeelte van dat water verdwijnt in het riool. Bij te veel regen overstromen die riolen, bij te weinig regen is het juist zonde als het regenwater verdwijnt.
Beekherstel van de Hunze (Hunzedal)
De Omme­landen

Beekherstel is een reactie op de kanalisatie van bijna alle Drentse beken. Dit gebeurde in het begin van de 20e eeuw om de waterafvoer te stimuleren en beekdalen geschikt te maken voor meer intensieve vormen van landbouw.
De drie Polders
De Omme­landen

De Drie Polders is een van de deelprojecten van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Van nature was het gebied erg nat, maar in de loop der jaren werd het ten behoeve van de landbouw drooggelegd.
Marumerlage
De Omme­landen

Boven het dorp Marum ligt het gebied Marumerlage, waar het Dwarsdiep doorheen stroomt. De Marumerlage is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur: een door de provincie begrensd netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en ecologische verbindingszones waar dieren en planten voorrang krijgen.
Blauwestad
De Omme­landen

Vaak wordt gezegd dat God de aarde schiep, maar dat Nederland door de Nederlanders gecreëerd is. Door de jaren heen hebben we geleerd om grote waterpartijen in te polderen of te laten verdwijnen en om de opkomende zee buiten de deur te houden.