Sponsland

Best Practices
Landschaps-inclusieve Landbouw
Onderdeel van:
Lauwers­meer­gebiedDe voormalige gemeente De Marne ligt naast het Lauwersmeer en tegen de Waddenzee aan. Het is van oorsprong een erg vruchtbaar landbouwgebied dat grotendeels op zeeklei ligt. Een aanzienlijk deel ervan wordt dan ook intensief voor landbouw gebruikt.
Door de jaren heen heeft dat geleid tot onder meer een daling van de bodemkwaliteit en een afname van de biodiversiteit. Daarnaast speelt klimaatverandering een groeiende rol, met name in de vorm van verzilting. De pilot Landschapsinclusieve Landbouw moet natuur, landschap en landbouw sterker met elkaar verbinden. Samen met onder meer boeren in de regio heeft het College van Rijksadviseurs een visie opgesteld. Het doel is om in 2050 door duurzaam bodembeheer minder kunstmest te gebruiken. Aan de hand van zogenaamde koppelbedrijven moet de onderlinge uitwisseling van grondstoffen en diensten en de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers groeien. Dijken, akkerranden en maren moeten, als ecologische aderen van het gebied, beter worden beheerd. Tot slot moet verzilting worden tegengegaan door het overstappen naar zilte landbouwmethoden en het vasthouden van zoet water in waterbuffers. De pilot laat zien dat voor klimaatadaptatie niet alleen grote projecten nodig zijn, maar ook nieuwe manieren van (samen)werken.
Lauwers­meer­gebied
In het Lauwersmeergebied heeft water altijd een essentiële rol gespeeld. Vroeger leefden mensen er op wierden om zich ertegen te beschermen. Hele dorpen hebben hun cultuur en identiteit ontwikkeld rondom het water. De rijke zeeklei leverde een van de vruchtbaarste landbouwgronden ter wereld op. Ook nu, in tijden van klimaatverandering, speelt water een cruciale rol in de toekomst van het gebied. De stijgende zeespiegel zet de waterveiligheid onder druk en voedt de sluipmoordenaar van de landbouw in het gebied: verzilting. Tegelijkertijd neemt de biodiversiteit af. Met innovatieve oplossingen doen we er alles aan om het water buiten de deur houden, de flora en fauna een duwtje in de rug te geven en nieuwe manieren van landbouw te ontdekken die juist gebruik maken van de verzilting. Zo omarmt het Lauwersmeergebied ook in de toekomst het water.
lees verder
inklappen
Best practices in
Lauwers­meer­gebied
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
Lauwers­meer­gebied

De sterke verbinding die het dorp Zoutkamp ooit met het water had, is in de loop van de tijd verdwenen. Door klimaatverandering ligt nu juist het gevaar van wateroverlast op de loer.
Landschaps-inclusieve Landbouw
Lauwers­meer­gebied

De voormalige gemeente De Marne ligt naast het Lauwersmeer en tegen de Waddenzee aan. Het is van oorsprong een erg vruchtbaar landbouwgebied dat grotendeels op zeeklei ligt. Een aanzienlijk deel ervan wordt dan ook intensief voor landbouw gebruikt.
Rietproef
Lauwers­meer­gebied

Het Lauwersmeer was ooit een zeearm die in open verbinding stond met de Waddenzee. Als reactie op de Watersnoodramp in 1953 werd de Lauwersmeerdijk aangelegd, om het gebied te beschermen tegen hoge golven en stormwater.
Salty Soil
Lauwers­meer­gebied

Bij klimaatverandering blijft ook de landbouw niet buiten schot. Droge zomers, onderlopende velden bij heftige buien en de opkomende verzilting hebben steeds grotere effecten op de voedselvoorziening in ons land.
Versterking Lauwersmeerdijk
Lauwers­meer­gebied

Nederland bewaart slechte herinneringen aan overstromingen. Die willen we in de toekomst dan ook koste wat kost voorkomen. Met dat doel is het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het leven geroepen: een landelijk programma waarin 1300 kilometer aan dijken wordt versterkt.